Laparoscopic Partial Nephrectomy

Laparoscopic partial nephrectomy for a small renal tumor.